بروزرسانی 1397/10/10

جستجو
Menu
طبقه اداره
همکف میز خدمت - تایید نسخ-پذیرش نسخ-بیمه گری و درآمد- سالن اجتماعات-بانک رفاه کارگران- نماز خانه
اول اسناد پزشکی-امور اداری-آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دوم دفتر مدیرکل- حراست- معاون خدمات بیمه سلامت-معاون توسعه و مدیریت منابع-نظارت وارزشیابی-روابط عمومی
سوم امور مالی-آموزش-سالن کنفرانس- مهمانسرای شماره1-مهمانسرای شماره2